Prohlášení o přístupnosti

Povinné požadavky na obsah

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu – muziprotirakovine.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2. 6. 2023

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

info@muziprotirakovine.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) hájí práva občanů Evropské unie proti neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ je správcem osobních údajů. Oprávnění ke zpracování plyne převážně z veřejného zájmu, z právních povinností NF MPR či z oprávněného zájmu NF MPR jako správce. V některých případech zpracovává NF MPR osobní údaje vycházející z plnění uzavřených smluv nebo na základě uděleného souhlasu subjektem údajů.

Jako subjekt Osobních údajů (OÚ) máte tato práva:

 1. Právo na přístup k OÚ – umožňuje subjektu údajů zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě NF MPR zpracovává a uchovává, za jakým účelem, způsob a dobu zpracování a příjemcích, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm NF MPR zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních (zejména právo na ochranu jejich osobních údajů, ale rovněž se může jednat o ochranu duševního vlastnictví či obchodního tajemství), případně ohrožena národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají právo být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může představovat.
 2. Právo na opravu OÚ – umožňuje subjektu údajů dožadovat se nápravy v případě, kdy zjistí, že evidované údaje jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. NF MPR u osobních údajů musí zajistit provedení opravy bez zbytečného odkladu. Za tímto účelem NF MPR zajišťuje jednotný postup pro podávání a vyřizování žádostí prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů.
 3. Právo na výmaz – umožňuje subjektu údajů požadovat odstranění svých údajů z evidence NF MPR, pokud nastane některý z těchto případů:
 • osobní údaje jsou evidovány a zpracovávány protiprávně, (uplynula stanovená doba zpracování, pominul důvod jejich zpracování, aj.);
 • zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod pro jejich zpracování;
 • rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na základě souhlasu).
 • osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba;
 • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování založeném na oprávněných zájmech NF MPR a tyto oprávněné zájmy nepřeváží zájem na ochraně osobních údajů občana (subjektu údajů).

V případě uplatnění práva na výmaz je subjekt údajů oprávněn požadovat výmaz všech výskytů a odkazů na jeho osobní údaje ve všech jejich kopiích.

Právo na výmaz je možné uplatnit pouze za předpokladu, že nejsou osobní údaje již potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány. Dalším důvodem, kdy nemůže dojít k výmazu osobních údajů, je existence jiné právní povinnosti či zákona, který výmazu brání, např. zákon o archivaci a povinnost organizací archivovat dokumenty obsahující osobní údaje po určitou, zákonem stanovenou dobu.

 1. Právo na omezení zpracování – ukládá správci osobních údajů omezit zpracovávání osobních údajů občana z následujících důvodů:
 • Pokud subjekt údajů namítá, že zpracovávané údaje jsou nepřesné, je možné požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření přesnosti osobních údajů;
 • jestliže pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, může subjekt údajů místo výmazu požadovat omezení zpracování (tedy aby je NF MPR po vymezenou dobu pouze uchoval, avšak jinak nezpracovával);
 • ačkoli osobní údaje již nejsou potřeba pro vytyčený účel NF MPR, mohou být i nadále potřebné pro občana (tj. subjekt údajů), např. pro obhajobu případných právních nároků;
 • jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování údajů, je oprávněn zároveň požadovat omezení zpracování na dobu nutnou k ověření, zda oprávněné zájmy NF MPR převáží nad zájmy subjektu údajů.
 1. Právo vznést námitku proti zpracování OÚ– umožňuje subjektu údajů ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném zájmu  NF MPR nebo veřejném zájmu na zpracování jeho osobních údajů. V případě námitek subjektu údajů má NF MPR povinnost ověřit a řádně zdůvodnit, zda oprávněné zájmy NF MPR či veřejné zájmy převažují nad zájmy subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů.
 2. Právo na přenositelnost – umožňuje subjektu údajů získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě. Rovněž může požadovat, aby tyto údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné. Právo se však uplatní pouze v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně..

Tato práva mohou občané uplatnit prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů. U žadatelů (subjektů OÚ) musí být prokazatelně ověřena totožnost, do té doby je žádost považována za neplatnou.

Žádost je možné podat ústně v sídle NF MPR u Pověřence pro ochranu osobních údajů (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) nebo písemně poštou na adresu NF MPR:

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ 
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 
I

Na obálku prosím uveďte výrazně „GDPR“, urychlíte tím zpracování Vaší žádosti.

Lhůta na zpracování žádosti: 

Žádosti budou zpracovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení platné žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce, zejména z důvodu komplexnosti a obtížnosti případu, o čemž bude subjekt údajů ze strany NF MPR informován, včetně důvodů prodloužení.