Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ se rozhodl své aktivity zaměřovat na skupinu pacientů s diagnostikovanou rakovinou prostaty či varlat, jejich rodiny i širokou veřejnost.


Konkrétně podporuje tyto oblasti:

Naše zaměření

 1. Věda a výzkum
 • zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností
 • podpora rozvoje všech metod léčby závažných onkologických onemocnění
 • podpora vzdělávání a výzkumu
 • poskytování stipendií
 1. Prevence časného záchytu, osvěta
 • informování odborné i laické veřejnosti o aspektech prevence a léčby
 • vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů
 • pořádání kongresů a odborných setkání
 • zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin
 1. Vybavení onko/urologických pracovišť
 • poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky
 • podpora spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření
 • zabezpečování léků, léčebných přípravků, zdravotnického materiálu a pomůcek

Naše pravidla

Do grantového řízení se mohou přihlásit:

• nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní neziskové organizace)
• evidované právnické osoby
• organizace existující a provozující svoji činnost (zapsané v rejstříku) min. 2 roky před podáním žádosti
• organizace, které nejsou v procesu konkurzu či v likvidačním řízení
• fyzické osoby
• příspěvkové organizace

Nadační fond nepodporuje:

 • nadační fondy
 • nadace

Nadační fond hledá projekty, které:

 • přispívají ke změně / řeší konkrétní problém
 • jsou dlouhodobějšího charakteru
 • jsou finančně efektivní
 • budou mít prokazatelné a měřitelné výsledky
 • budou zahájeny do tří měsíců od podepsání darovací smlouvy s žadatelem o příspěvek

Finanční příspěvek Nadačního fondu na vybraný projekt může dosáhnout až 100% celkového rozpočtu.
Organizace může do vyhlášeného grantového řízení podat i více žádostí.

Průběh grantového řízení
Grantové řízení je jednokolové.

Do grantového řízení se mohou přihlásit organizace a projekty, které splňují podmínky grantového
řízení. Vyplněný formulář žádosti s případnými doplňujícími přílohami zašle organizace ve formátu
PDF na adresu info@muziprotirakovine.cz.

V případě schválení nadačního příspěvku bude žadatel vyzván k zaslání povinných dokumentů v
listinné podobě:

 • Originál Žádosti o nadační příspěvek s podpisem statutárního zástupce
 • Potvrzující dopis/pozvání hostitelské organizace o realizaci stáže/pracovní cesty (v případě grantového řízení STÁŽE)
 • Jmenování statutárního zástupce – kopie (v případě, že žádost podepisuje jiná osoba, nežli je statutární orgán)
 • Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu – kopie
 • Potvrzení o registraci (stanovy, zřizovací listina apod.) – kopie
 • Doklad o přidělení IČ (ČSÚ) – kopie

Uvedené dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku.

Vyhodnocení projektů


Hodnoceny budou pouze nabídky, které budou podány do data uvedeného ve výzvě. Nabídky bude hodnotit Správní rada nadačního fondu spolu s přizvaným odborníkem na urologickou či onkologickou problematiku. Na získání příspěvku není právní nárok. Proti rozhodnutí správní rady není odvolání.

Harmonogram grantového řízení

 • Vyhlášení grantového řízení 1. 4.
 • Uzávěrka přihlášek 31. 5.
 • Vyhlášení výsledků do 30. 6.
 • Realizace projektu do 31. 12.

Články

GRANTOVÉ ŘÍZENÍ NA VYBAVENÍ UROLOGICKÝCH PRACOVIŠŤ PRO ROK 2024

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ vyhlašuje grantové řízení na vybavení urologických pracovišť pro rok 2024. 

pokračovat ve čtení

STUDIJNÍ CESTY – GRANTOVÉ ŘÍZENÍ

Vyhlašujeme grantové řízení na studijní cesty, stáže na zahraničních pracovištích, účast na konferencích apod., souvisejících s léčbou onkourologických onemocnění. 

pokračovat ve čtení