Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ se rozhodl své aktivity zaměřovat na skupinu pacientů s diagnostikovanou rakovinou prostaty či varlat, jejich rodiny i širokou veřejnost.


Konkrétně podporuje tyto oblasti:

Naše zaměření

 1. Věda a výzkum
 • zkvalitňování a rozšiřování léčebných možností
 • podpora rozvoje všech metod léčby závažných onkologických onemocnění
 • podpora vzdělávání a výzkumu
 • poskytování stipendií
 1. Prevence časného záchytu, osvěta
 • informování odborné i laické veřejnosti o aspektech prevence a léčby
 • vydávání specializovaných publikací a populárně naučných textů
 • pořádání kongresů a odborných setkání
 • zajištění psychosociální podpory pacientů a jejich rodin
 1. Vybavení onko/urologických pracovišť
 • poskytování příspěvků na pořízení přístrojové techniky
 • podpora spolupráce s dalšími organizacemi obdobného zaměření
 • zabezpečování léků, léčebných přípravků, zdravotnického materiálu a pomůcek

Naše pravidla

Do grantového řízení se mohou přihlásit:

• nestátní neziskové organizace (občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní neziskové organizace)
• evidované právnické osoby
• organizace existující a provozující svoji činnost (zapsané v rejstříku) min. 2 roky před podáním žádosti
• organizace, které nejsou v procesu konkurzu či v likvidačním řízení
• fyzické osoby
• příspěvkové organizace

Nadační fond nepodporuje:

 • nadační fondy
 • nadace

Nadační fond hledá projekty, které:

 • přispívají ke změně / řeší konkrétní problém
 • jsou dlouhodobějšího charakteru
 • jsou finančně efektivní
 • budou mít prokazatelné a měřitelné výsledky
 • budou zahájeny do tří měsíců od podepsání darovací smlouvy s žadatelem o příspěvek

Finanční příspěvek Nadačního fondu na vybraný projekt může dosáhnout až 100% celkového rozpočtu.
Organizace může do vyhlášeného grantového řízení podat i více žádostí.

Průběh grantového řízení
Grantové řízení je jednokolové.

Do grantového řízení se mohou přihlásit organizace a projekty, které splňují podmínky grantového
řízení. Vyplněný formulář žádosti s případnými doplňujícími přílohami zašle organizace ve formátu
PDF na adresu info@muziprotirakovine.cz.

V případě schválení nadačního příspěvku bude žadatel vyzván k zaslání povinných dokumentů v
listinné podobě:

 • Originál Žádosti o nadační příspěvek s podpisem statutárního zástupce
 • Potvrzující dopis/pozvání hostitelské organizace o realizaci stáže/pracovní cesty (v případě grantového řízení STÁŽE)
 • Jmenování statutárního zástupce – kopie (v případě, že žádost podepisuje jiná osoba, nežli je statutární orgán)
 • Doklad o zřízení nebo vedení bankovního účtu – kopie
 • Potvrzení o registraci (stanovy, zřizovací listina apod.) – kopie
 • Doklad o přidělení IČ (ČSÚ) – kopie

Uvedené dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku.

Vyhodnocení projektů


Hodnoceny budou pouze nabídky, které budou podány do data uvedeného ve výzvě. Nabídky bude hodnotit Správní rada nadačního fondu spolu s přizvaným odborníkem na urologickou či onkologickou problematiku. Na získání příspěvku není právní nárok. Proti rozhodnutí správní rady není odvolání.

Harmonogram grantového řízení

 • Vyhlášení grantového řízení 1. 4.
 • Uzávěrka přihlášek 31. 5.
 • Vyhlášení výsledků do 30. 6.
 • Realizace projektu do 31. 12.